Wanneer word ik opgeroepen bij de bedrijfsarts?

U krijgt per email of post een oproep om bij de bedrijfsarts te komen. Uw werkgever ontvangt een kopie van die uitnodiging. Het moment van de afspraak is op basis van afspraken die met uw werkgever hierover zijn gemaakt. We volgen hierin de Wet Verbetering Poortwachter en de richtlijnen die gelden voor de inzet van een bedrijfsarts. Het is voor een werknemer verplicht om naar het spreekuur te komen. Verplaatsen van de afspraak kan alleen na toestemming van de werkgever.

Hoe meld ik me ziek en wat doe ik als ik weer hersteld ben?

Ziek- en herstelmeldingen moet u doen bij uw werkgever. In de meeste gevallen is dat bij uw direct leidinggevende. En misschien kunt u door uw klachten uw eigen werk niet doen maar zijn er wel mogelijkheden voor andere werkzaamheden. Bespreek dat met uw werkgever.

Hoe zit het met privacy?

Uw privacy is gegarandeerd. PanterGroep gaat zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Medische informatie zullen we nooit delen met anderen, ook niet met uw werkgever. We hebben ook een privacyreglement dat u beschermt tegen verkeerd gebruik van uw gegevens.

Open spreekuur

De aangescherpte Arbowet geeft meer ruimte aan preventie. Een belangrijk middel is dat u de mogelijkheid heeft om een open spreekuur in te plannen bij uw bedrijfsarts in het geval u nog niet verzuimt en graag wil voorkomen dat u gaat verzuimen. U kunt dan altijd bij de bedrijfsarts terecht voor een spreekuur. Uw werkgever zal daar niet over worden geïnformeerd maar ontvangt wel een factuur (zonder dat uw naam daarop wordt vermeld). We raden u wel altijd aan om uw klachten zelf met de werkgever te bespreken.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Eenvoudige klachten proberen we meteen op te lossen. Bespreek dat gewoon met je contactpersoon van PanterGroep. Is je klacht wat ingewikkelder van aard vul dan het klachtenformulier in. We reageren dan zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 3 weken.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de bedrijfsarts?

U kunt in dat geval een Second Opinion aanvragen. Meer informatie daarover vindt u hier. Een Second Opinion vraagt u aan via uw eigen bedrijfsarts en zal worden uitgevoerd door een bedrijfsarts die niet bij PanterGroep werkzaam is.

Als u het niet eens bent met de bedrijfsarts bestaat er ook de mogelijkheid om een Deskundigen Oordeel aan te vragen bij het UWV. Ook uw werkgever mag dat doen. Het oordeel van de bedrijfsarts is slechts een advies. Iedere werkgever of werknemer die het niet eens is met dit advies kan bij het UWV een zogenaamd deskundigenoordeel aanvragen.

Een deskundigenoordeel geeft antwoord op (één van) de volgende vragen:

  • Is de werknemer geschikt zijn eigen werk te doen?
  • Is passende arbeid aanwezig?
  • Komt werkgever zijn re-integratieverplichtingen na?
  • Komt werknemer zijn re-integratieverplichtingen na?

meer informatie vindt u op de website van het UWV

Wat is een second opinion?

Als een werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, dan kan de werknemer vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts. Deze bedrijfsarts moet werkzaam zijn bij een andere arbodienst, bedrijf of inrichting dan de eerste bedrijfsarts. De second opinion is erop gericht om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen en de werknemer meer zekerheid te geven over de juistheid en onafhankelijkheid van een advies. Bedrijfsartsen moeten meewerken aan een verzoek om een second opinion, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De kosten voor de second opinion zijn voor rekening van de werkgever.

Wij werken samen met artsen van andere arbodiensten om een second opinion uit te laten voeren. PanterGroep kan zelf de second opinion uitvoeren als u geen klant van ons bent voor verzuimbegeleiding maar bij een andere arbodienst bent aangesloten.

Voorbeelden van situaties waarin de werknemer een second opinion kan aanvragen:

  • De werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts over welke werkzaamheden hij tijdens zijn verzuim nog kan verrichten;
  • De werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts over de vraag of er sprake kan zijn van een beroepsziekte

Als de second opinion is uitgevoerd, bepaalt de werknemer of het advies aan de eerste bedrijfsarts wordt afgegeven. De eerste bedrijfsarts maakt binnen redelijke termijn gemotiveerd duidelijk of hij het advies niet, gedeeltelijk dan wel geheel overneemt. De second opinion is net als de ‘first’ opinion voor partijen niet bindend. De bedrijfsarts adviseert slechts. Het advies van de eerste bedrijfsarts blijft wel geldig in de periode dat de second opinion nog niet is uitgevoerd.

Wat is het verschil tussen de second opinion en het deskundigenoordeel van UWV?

De second opinion is iets anders dan het deskundigenoordeel van UWV.

De second opinion is bedoeld om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen en de werknemer meer zekerheid te geven over de juistheid van een advies. Het geeft de werknemer de mogelijkheid om laagdrempelig en in een vroegtijdig stadium zijn twijfels te kunnen bespreken met een andere bedrijfsarts. Het betreft dan arbeidsgezondheidskundige vraagstukken. De second opinion kan alleen door de werknemer worden aangevraagd en alleen een bedrijfsarts kan een second opinion uitvoeren.

Het deskundigenoordeel van UWV is bedoeld om het re-integratieproces vlot te trekken wanneer deze vastloopt tijdens de eerste twee ziektejaren. Het deskundigenoordeel kan zowel op verzoek van de werknemer als op verzoek van de werkgever plaatsvinden. Het deskundigenoordeel wordt gegeven door een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige. Alleen UWV is bevoegd om een deskundigenoordeel te geven.

Het deskundigenoordeel kan gegeven worden over:

  • het al dan niet bestaan van arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk van de werknemer;
  • het nakomen van re-integratieverplichtingen door de werknemer;
  • het aanwezig zijn van passend werk bij de werkgever; en
  • het nakomen van de re-integratie inspanningen door de werkgever.

Kijk ook op de website van UWV voor meer informatie over het deskundigenoordeel. Het deskundigenoordeel kan op de website van UWV worden aangevraagd door de werknemer en door de werkgever.

Uw vraag niet beantwoord?

Neem dan contact met ons op.

Neem contact op